เรียนผู้ช่วยหลักสูตรวิชาชีพทางการพยาบาล ราคาค่าเล่าเรียนไม่สูง มีทุนกู้ยืม เรียนจบ 6 เดือน มีงานทำ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ส่งเสริมให้ความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัย ศีลธรรม ให้เกิดความขยันอดทน กตัญญู เป็นที่พึ่งของ

ตนเองและสังคม  โดยให้การดูแลผู้อื่นตรงตามหลักวิชาการ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอีกด้วย

Image

หลักสูตร/วุฒิบัตรได้รับเมื่อจบการศึกษา

-หลักสูตรการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ

-สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวช./ปวส. ปริญญาตรีได้ขณะทำงาน

-ในกรณีจบชั้น ม.3 สามารถเรียนต่อ กศน.ควบคู่กันได้

ดูแลการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

Image

ความมั่นคงในการทำงาน

เรียนจบมีงานรองรับทั่วประเทศไม่ตกงาน

- โรงพยาบาลทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยบุรุษการพยาบาล/ศูนย์บริการพยาบาลและคลีนิคของ    แพทย์ทั่วประเทศ

- โรงเรียน/บริษัท ทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง/ดูแลสุขภาพตามบริษัท

- แผนกรังสี เป็นผู้ช่วยแพทย์ตามโรงพยาบาล

- ห้องปฎิบัติการ เป็นผู้ช่วยเทคนิค

Image

อัตราเงินเดือน เมื่อจบการศึกษา

- รายได้เฉลี่ยประมาณ 9,500 บาท

- มี O.T. ในอัตราวันละ 400 – 700 บาท

- มีประกันสุขภาพ / มีประกันสังคม

- มีโรงพยาบาล/โรงเรียนอนุบาล/คลีนิคแพทย์ และบริษัทดูแลสุขภาพอนามัยจองตัวขณะศึกษา

  สวัสดิการ

- มีหอพักให้นักศึกษา และมีอาจารย์ผู้ปกครอง ดูแลตลอด 24 ชม. ค่าน้ำ-ค่าไฟ ฟรี!

- ตำราเรียนพร้อมสื่อโสตทัศนูปกรณ์

- กิจกรรมเสริมนันทนาการพิเศษ กิจการนอกสถานที่

- หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ

- เรียนคอมพิวเตอร์,ภาษาอังกฤษ,ส่งเสริมกีฬา

- เครื่องแบบเรียนฟรี

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเรียน

- เพศชาย-หญิง

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี-รักงานบริการ

- พื้นฐานความรู้ชั้นต้น ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี ทุกสาขาหรือเทียบเท่า

- มีใจรักงานด้านการดูแลบุคคลอื่น

- สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ปราศจากโรคติดต่อ

หลักฐานการสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด

- สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองการศึกษา 2 ชุด

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

- ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 39,900 บาท

- มีทุนกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ สามารถผ่อนชำระได้

- ระหว่างเรียนมีรายได้ จบแล้วมีงานทำแน่นอน

สนใจสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

อ.พุทธิวงศ์ โทร. 08-4852-1291 , 08-7343-6791

แสดงความคิดเห็น

Filed under ผู้ช่วยพยาบาล