เรียนผู้ช่วยหลักสูตรวิชาชีพทางการพยาบาล ราคาค่าเล่าเรียนไม่สูง มีทุนกู้ยืม เรียนจบ 6 เดือน มีงานทำ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ส่งเสริมให้ความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัย ศีลธรรม ให้เกิดความขยันอดทน กตัญญู เป็นที่พึ่งของ

ตนเองและสังคม  โดยให้การดูแลผู้อื่นตรงตามหลักวิชาการ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอีกด้วย

Image

หลักสูตร/วุฒิบัตรได้รับเมื่อจบการศึกษา

-หลักสูตรการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ

-สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวช./ปวส. ปริญญาตรีได้ขณะทำงาน

-ในกรณีจบชั้น ม.3 สามารถเรียนต่อ กศน.ควบคู่กันได้

ดูแลการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

Image

ความมั่นคงในการทำงาน

เรียนจบมีงานรองรับทั่วประเทศไม่ตกงาน

– โรงพยาบาลทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยบุรุษการพยาบาล/ศูนย์บริการพยาบาลและคลีนิคของ    แพทย์ทั่วประเทศ

– โรงเรียน/บริษัท ทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง/ดูแลสุขภาพตามบริษัท

– แผนกรังสี เป็นผู้ช่วยแพทย์ตามโรงพยาบาล

– ห้องปฎิบัติการ เป็นผู้ช่วยเทคนิค

Image

อัตราเงินเดือน เมื่อจบการศึกษา

– รายได้เฉลี่ยประมาณ 9,500 บาท

– มี O.T. ในอัตราวันละ 400 – 700 บาท

– มีประกันสุขภาพ / มีประกันสังคม

– มีโรงพยาบาล/โรงเรียนอนุบาล/คลีนิคแพทย์ และบริษัทดูแลสุขภาพอนามัยจองตัวขณะศึกษา

  สวัสดิการ

– มีหอพักให้นักศึกษา และมีอาจารย์ผู้ปกครอง ดูแลตลอด 24 ชม. ค่าน้ำ-ค่าไฟ ฟรี!

– ตำราเรียนพร้อมสื่อโสตทัศนูปกรณ์

– กิจกรรมเสริมนันทนาการพิเศษ กิจการนอกสถานที่

– หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ

– เรียนคอมพิวเตอร์,ภาษาอังกฤษ,ส่งเสริมกีฬา

– เครื่องแบบเรียนฟรี

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเรียน

– เพศชาย-หญิง

– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี-รักงานบริการ

– พื้นฐานความรู้ชั้นต้น ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี ทุกสาขาหรือเทียบเท่า

– มีใจรักงานด้านการดูแลบุคคลอื่น

– สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ปราศจากโรคติดต่อ

หลักฐานการสมัคร

– รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

– สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด

– สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองการศึกษา 2 ชุด

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

– ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 39,900 บาท

มีทุนกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ สามารถผ่อนชำระได้

ระหว่างเรียนมีรายได้ จบแล้วมีงานทำแน่นอน

สนใจสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

อ.พุทธิวงศ์ โทร. 08-4852-1291 , 08-7343-6791

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under ผู้ช่วยพยาบาล